skip to Main Content
03/ 897.12.00 security@muyshondt.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : inleidende clausule

Tenzij bij andersluidende en uitdrukkelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing.
De koper verklaart hierbij uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

Artikel 2 : Offertes

Alle offertes en aanbiedingen worden gegeven louter ten informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden beschouwd.
Ze zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.

Artikel 3 : Bestellingen

Bij iedere geplaatste bestelling is de koper gehouden tot volledige betaling van alle bestelde goederen.
Indien de koper zijn verbintenissen niet naleeft, heeft de verkoper de keuze tussen :

–  de gedwongen uitvoering van de overeenkomst :
De verkoper behoudt zich het recht voor te vorderen van de koper dat de volledige bestelling wordt geleverd en betaald.
– de ontbinding van de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten laste van de koper, waarbij de koper gehouden is tot het betalen van een schadevergoeding van 30 % van het bedrag van de totale bestelling.

Artikel 4 : Leveringstermijnen

De vooropgestelde leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de bestelling.
Alle leveringstermijnen worden gegeven louter ten informatieve titel en kunnen nooit als bindend worden aanzien.
Overschrijding van de termijnen kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebreke-stelling, aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot enige schadevergoe­ding.
De koper heeft op geen enkel ogenblik het recht een laattijdige levering te weigeren.

Artikel 5 : Prijzen

Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen zoals ze van kracht zijn op de dag van de bestelling.
Officiële prijswijzigingen zoals deze worden voorzien tengevolge van wettelijke beschikking­en brengen automatisch overeenstemmende aanpassingen van de in de bestelling vastgelegde prijzen mee.  Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling.
Zijn eveneens ten laste van de koper, ongeacht de overeengekomen prijs, alle extra kosten voortvloeiende uit gebeurtenissen welke niet voorzien waren bij het sluiten van de overeenk­omst, zoals onder andere maar niet ten limitatieve titel stakingen, veranderingen van transport­tarieven, invoerrechten of andere maatregelen door de overheid getroffen, en in het algemeen alle gevallen van overmacht en gebeurtenissen waarover de verkoper geen controle heeft.

Artikel 6  : Klachten

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde of meegenomen goederen dient schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van levering of afhaling en voor akkoord ondertekend te worden door een verantwoordelijke van Muyshondt Electro Service nv. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.
Op straffe van verval van recht dient iedere andere  klacht of protest betreffende de levering der goederen en diensten en/of de uitvoering der werken te gebeuren bij aangetekend schrijven en dit uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de goederen en diensten en/of uitvoering der werken.

Deze klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet op.
Bij gebreke aan een klacht of een protest binnen deze termijn wordt de koper geacht de goederen volledig en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard, alsmede de prijzen en de algemene verkoopsvoorwaarden.
Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de koper niet het recht de volledige levering te weigeren.

Artikel 7 : Waarborg

De verkoper verleent voor de geleverde goederen dezelfde waarborgen welke hem door de fabrikanten en/of leveranciers van de goederen worden gegeven.
Behoudens andersluidend beding kan de koper geen uitgebreidere aanspraken maken.
De waarborgperiode gaat in op de dag van de aanvaarding van de goederen en/of diensten.
De aansprakelijkheid uit hoofde van de waarborgplicht van de verkoper beperkt zich maxi­maal tot de levering van nieuwe goederen of onderdelen, met uitsluiting van de kosten voor plaatsing en de verplaatsingskosten, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoud in plaats van nieuwe delen te leveren de defecte delen te herstellen, het geleverde geheel te vervangen of terug te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs.
De gevolgen voor normale slijtage, ondeskundige behandeling of verkeerd onderhoud zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit de verstrekte waarborg.
De waarborg wordt niet verleend indien de montage en ingebruikstelling niet is uitgevoerd door de verkoper.
De waarborg loopt voor zover de koper de verkoper onmiddellijk verwittigd heeft zoals bepaald in artikel 6, de betalingsvoorwaarden heeft vervuld en bewijst dat de oorzaak van het defect toe te schrijven is aan een gebrek in de constructie, het materiaal of de uitvoering en voor zover het defect niet voortvloeit uit een onvakkundig gebruik, noch uit een nalatigheid of kwaad opzet noch uit normale sleet.
Elke levering van nieuwe onderdelen, alle werken van nazicht en herstelling, alle verplaat­singen, enzovoort, die worden verricht na het verstrijken van de waarborgperiode, zullen steeds in rekening gebracht worden.

Artikel 8 : Betalingen

Alle rekeningen zijn betaalbaar contant en bij ontvangst van de factuur.
Betalingen dienen te geschieden op rekening nummer BE42 0017 4573 3854.
Bij niet betaling op de vervaldag worden alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk opeis­baar en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden, alsmede alle kortingen en andere mogelijke voordelen.
Vanaf dertig dagen na vervaldag van de factuur worden er automatisch en van rechtswege  12 % verwijlsintresten aangerekend en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
Tevens zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10 % schadevergoeding wegens wanbetaling, en dit met een minimum van 100 Euro.
In beginsel wordt de factuur onmiddellijk opgesteld bij levering der goederen.
Indien de goederen dienen te worden geleverd in het kader van het uitvoeren van aannemings­werken, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen en/of werken aan te rekenen naarmate de levering van de goederen en/of de uitvoering der werken.

Behoudens andersluidend beding gebeurt de facturatie als volgt :

10 % bij de bestelling
70 % bij de beschikbaarheid der goederen
20 % veertien dagen na oplevering der werken

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Bij iedere bestelling en levering geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van de verkoper.
Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de geleverde goederen en/of prestaties
De eigendomsoverdracht der goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden.
De koper erkent uitdrukkelijk dat de verkoper het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling.
Zolang de betaling niet is gebeurd, verbindt de koper er zich toe de goederen te verzekeren tegen alle risico’s.
De koper mag de geleverde goederen noch verkopen, noch verplaatsen, noch in huur of onderpand geven noch met een hypotheek belasten vooraleer de volledige koopprijs is vol­daan.

Artikel 10 :  Geschillen

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Back To Top