skip to Main Content
03/ 897.12.00 security@muyshondt.be

Privacybeleid

Muyshondt Security Solutions nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kan u terecht bij:

Muyshondt Security Solutions nv
Lodderstraat 20
2880 Bornem
privacy-mss@muyshondt.be

 

Verwerkingsdoeleinden

Muyshondt Security Solutions nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van:

  • Klanten: klanten- en orderbeheer o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, gegevens die in het kader van contractuele of pre-contractuele relatie nuttig of nodig zijn.
  • Leveranciers: bestellingen, orderbeheer, facturatie
  • Werknemers: personeelsadministratie

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming; ook gekend als GDPR.

Deze verwerking is:

  • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting
  • Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van klant, leverancier of werknemer worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met

Muyshondt Security Solutions nv verbonden zijn of met enige andere partner van Muyshondt Security Solutions nv. Volgens de wettelijke reglementaire of professionele vereisten kunnen alle

 

gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden gedeeld met andere erkende beveiligingsfirma’s teneinde een continue dienstverlening te waarborgen. Zij kunnen waar nodig eveneens worden gedeeld met de nodige overheden (politie, brandweer), ten einde op adequate wijze te kunnen handelen in het geval van een voorval met betrekking tot de beveiligingsinstallatie.

Muyshondt Security Solutions nv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klanten,-leveranciers,- of personeelsbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant, leverancier of werknemer heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien onjuist of onvolledig,  laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar  maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant, leverancier of werknemer het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant, leverancier of werknemer gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy-mss@muyshondt.be

 

Direct marketing

De klant, leverancier of werknemer heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Muyshondt Security Solutions nv hanteert organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking alsook tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zal Muyshondt Security Solutions nv onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zal de klant, leverancier of werknemer in kennis worden gesteld van dit incident.

 

Klacht

De klant, leverancier of werknemer beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  commission@privacycommission.be.

 

Wijziging Privacyverklaring

Muyshondt Security Solutions nv  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 25/05/2018

Back To Top